จรรยาบรรณ

  1. มีความซื่อตรง ยุติธรรม และจริงใจต่อผู้บริโภค ไม่หลอกลวงเข้าใจผิดในคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
  2. ปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
  3. ในการเสนอขายสินค้าครั้งแรก จะต้องแนะนำตัวเองและบริษัท และวัตถุประสงค์ในการมาให้ชัดเจน
  4. ไม่พูดเกินจริงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ผลตอบแทน หรือรายได้ที่ได้รับจากทางบริษัท
  5. ให้ใบเสร็จแก่ลูกค้าทุกครั้งเมื่อมีการซื้อขาย และควรอธิบายถึงการรับประกันคุณภาพสินค้าและระยะเวลา
  6.  หยุดการเสนอขายทันทีหากผู้บริโภคไม่ยินดีที่จะรับฟังข้อมูลสินค้า
  7. การชักชวนผู้อื่นมาร่วมทำธุรกิจ ต้องมีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป ณ วันที่สมัคร กรณีที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฏหมาย
  8. ต้องไม่ทอดทิ้งลูกค้า ให้บริการลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการเยี่ยมเยียนและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเป็นประจำ เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
  9. ไม่จำหน่ายสินค้าตัดราคา การจำหน่ายสินค้าโดยการลดผลกำไร จะส่งผลกระทบต่อสมาชิกรายอื่นๆ ทั้งยังทำลายภาพลักษณ์ของสินค้าและบริษัทด้วย
  10. ไม่ชักชวนผู้อื่นให้เปลี่ยนสายงาน การโยกย้ายสายงาน ส่อให้เกิดความแตกแยก ความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์กร